TANTÁRGYI MENTESSÉGEK

Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik.
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Az iskola vezető a tantárgy foglalkozásain való részvétel alól mentesíti azokat a tanulókat, akik az alább felsorolt képesítések valamelyikével rendelkeznek.

Bár mely egyetemen, főiskolán szerzett
gépész- , autógépész- , közlekedésmérnöki vagy üzemmérnöki oklevél,
gépész- , autógépész- , közlekedésmérnök tanári oklevél,
gépész- , autógépész- , közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél,
szakirányú műszaki oktatói oklevél.
A Zrínyi Miklós Nem zetvédelmi Egye tem Bo lyai Já nos Ka to nai Mű szaki Fő isko lai Ka ron és a jog előd Ka to nai Fő isko lán szer zett
harc jármű üzem ben tartó sza kos ok levél,
ka to nai gép jármű üze mel tető sza kos ok levél,
gép jármű tech nikus tiszti képe sítés,
harc jármű üze meltetői üzem mérnök.
“Műszaki is mere tek” sza kos szak ok ta tói ok levél (vagy ez zel egyenértékű képe sítés).
Tech nikusi ok levél (szak kö zép isko lai érett ségi)
köz úti jár műgépész,
köz lekedés gé pész,
gép jár műtech nikai,
gép jár műüzemi,
mező gaz da sági gé pész,
mező gaz da sági gép ja vító,
épí tő gépész,
gép jár művezető és – kar ban tartó.
Szak képe sítés – Szak munkás bi zo nyítvány
au tó szerelő,
anyag moz ga tó gép- szerelő,
épí tő gép- sze

relő,
mező gaz da sági gép szerelő,
gép jár művezető és – kar ban tartó,
mező gaz da sági gé pész,
fa kitermelési gép kezelő,
ál lat tartó te lepi gé pész,
kertészeti gépész,
nö vénytermesztő gé pész,
erdő gaz da sági gé pész,
mező gaz da sági gép szerelő és gép üzemeltető,
mező gaz da sági gép ja vító és kar ban tartó.
Mentesülnek to vábbá a köz úti jár művezetői vizsgáz ta tás keretében szerzett gép jár műkezelői bi zo nyítvánnyal rendelkező ta nulók
is.
Megjegyzések
A mentesítés nem vo nat ko zik az “A korl.”, “A” és “B” ka tegó ria to vábbá az “A1” al ka tegó ria kép zéseire.
A vizsga kö telezettség alóli men tesítéshez a fel mentés alap jául szol gáló ok irat fény má so la tát a je lentkezési lap hoz csa tolni kell.
A fel so rolt szak képe sítéseket adó ok ta tási intézmények hall ga tói részére isko lai tan tervbe épí tetten szervezett köz úti járművezetői
tan fo lyam esetén a fel mentés megad ható, a vizsga iga zo lás azon ban csak az érettségi bi zo nyítvány (tech nikusi ok levél, szak mun‐

kás vég zett

séget illetve szak képe sítést iga zoló bi zo nyítvány) be muta tása ese tén ál lítható ki.
Ha a fel mentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a fel mentéshez szükséges isko lai végzettségét iga zoló ok iratot
(még) nem tudja be mutatni, a fel mentett tár gyak ból kérheti a vizsga letételét. Va la mennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb
felté telek teljesülése mellett – a vizs ga iga zo lást a vizs gázó ré szére ki kell adni.
A mentesítési kérelmek elbí rá lá sa kor a szakma meg nevezését és a szak képe sítés szak mai tar tal mát kell meg ha tá ro zó nak te kinteni.
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Az isko la vezető a tan tárgy fog lal ko zá sain való részvétel alól mentesíti azo kat a ta nuló kat, akik az alább fel so rolt képe sítések va la‐
melyikével ren

del keznek.
Bár mely egyetemen, fő isko lán szer zett
gépész- , au tó gépész- , köz lekedés mérnöki vagy üzem mérnöki ok levél,
gépész- , au tó gépész- , köz lekedés mér nök ta nári ok levél,
gépész- , au tó gépész- , köz lekedés üzem mérnöki mű szaki ta nári ok levél,
szak irá nyú műszaki ok ta tói ok levél.
A Zrínyi Miklós Nem zetvédelmi Egye tem Bo lyai Já nos Ka to nai Mű szaki Fő isko lai Ka ron és a jog előd Ka to nai Fő isko lán szer zett
harc jármű üzem ben tartó sza kos ok levél,
ka to nai gép jármű üze mel tető sza kos ok levél,
gép jármű tech nikus tiszti képe sítés,
harc jármű üze meltetői üzem mérnök.
“Műszaki is mere tek” sza kos szak ok ta tói ok levél (vagy ez zel egyenértékű képe sítés).
Tech nikusi ok levél (szak kö zép isko lai érett ségi)
köz úti jár műgépész,
köz lekedés gé pész,
gép jár műtech nikai,
gép jár műüzemi,
mező gaz da sági gé pész,
mező gaz da sági gép ja vító,
épí tő gépész,
gép jár művezető és – kar ban tartó.
Szak képe sítés – Szak munkás bi zo nyítvány
au tó szerelő,
anyag moz ga tó gép- szerelő,
épí tő gép- sze

relő,
mező gaz da sági gép szerelő,
gép jár művezető és – kar ban tartó,
mező gaz da sági gé pész,
fa kitermelési gép kezelő,
ál lat tartó te lepi gé pész,
kertészeti gépész,
nö vénytermesztő gé pész,
erdő gaz da sági gé pész,
mező gaz da sági gép szerelő és gép üzemeltető,
mező gaz da sági gép ja vító és kar ban tartó.
Mentesülnek to vábbá a köz úti jár művezetői vizsgáz ta tás keretében szerzett gép jár műkezelői bi zo nyítvánnyal rendelkező ta nulók
is.
Mentesül az a ta nuló is, aki meglévő “Lassú jármű” vezetői iga zol vá nya alap ján mező gaz da sági von tató vezetésére “T” ka tegóriás
vizsgát kí ván tenni.
Megjegyzések
A vizsga kö telezettség alóli men tesítéshez a fel mentés alap jául szol gáló ok irat fény má so la tát a je lentkezési lap hoz csa tolni kell.
A fel so rolt szak képe sítéseket adó ok ta tási intézmények hall ga tói részére isko lai tan tervbe épí tetten szervezett köz úti járművezetői
tan fo lyam esetén a fel mentés megad ható, a vizsga iga zo lás azon ban csak az érettségi bi zo nyítvány (tech nikusi ok levél, szak mun‐
kás vég zett

séget illetve szak képe sítést iga zoló bi zo nyítvány) be muta tása ese tén ál lítható ki.
Ha a fel mentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a fel mentéshez szükséges isko lai végzettségét iga zoló ok iratot
(még) nem tudja be mutatni, a fel mentett tár gyak ból kérheti a vizsga letételét. Va la mennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb
felté telek teljesülése mellett – a vizs ga iga zo lást a vizs gázó ré szére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbí rá lá sa kor a szakma meg nevezését és a szak képe sítés szak mai tar tal mát kell meg ha tá ro zó nak te kinteni.
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
Az isko la vezető a tan tárgy fog lal ko zá sain való részvétel alól mentesíti azo kat a ta nuló kat, akik az alább fel so rolt képe sítések va la‐
melyikével ren

del keznek.
Munka védelmi szak kép zés keretében szer zett szak képe sítés:
munka védelmi szak mérnöki ok levél,
munka védelmi üzem mérnöki ok levél,
fel ső fokú mun ka védelmi szak képe sítő egye temi ta go za ton szer zett ok levél,
munka védelmi tech nikusi ok levél,
kö zép fokú mun ka védelmi szak képe sítő ok levél.
Mentesülnek to vábbá azok a ta nulók, akik a köz úti jár művezetői vizsgáz ta tás keretében 1993. ja nuár 1- je után a “Munka véde lem,
tűzvéde lem, szál lítás” vizs ga tárgy ból már si keres vizsgát tet tek.
A moz gás kor lá to zott, a siket, és a ma gyar nyelvet nem be szélő ta nulót a kép zés elméleti tan tár gya inak fog lal ko zá sain való részvé‐
tel alól – kérésére – az isko la vezető mente

síti. A mentesített ta nu

lók fel készítésében a képző szerv a ta nuló val kö tött külön megál‐

la po dás sze rint műkö dik közre.
Tan fo lyam mentes vizsga
Tan fo lyam mentes vizsga letételét kérheti aki a Ma gyar Hon véd ségnél (Ma gyar Nép had seregnél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM- HM
együttes uta sítás vagy a fegy veres erők részére tör ténő köz úti jár művezető kép zésről, vizsgáz ta tás ról és az ehhez kap cso lódó ve‐
zetői engedély kiadá sá ról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM- HM- BM együttes rende letben megha tá ro zott – csak ka to nai jár művek ve‐
zetésére jo go sító – “C” vagy “E” ka tegó riás ve zetői en gedéllyel ren del kezik.
A tan fo lyam men

tes vizsga letételére csak ab ból a ka tegó riá ból jo go sult a vizsgázó, amely ből érvényes ka to nai vezetői engedélye
van. Az 1993. ja nuár 1- je után kiadott “E” ka tegó riás ka to nai vezetői engedély a kiál lításá tól szá mított 3 évig jo go sít a tan fo lyam‐
mentes vizsga le tételére.
To vábbi meg jegyzések
A vizsga kö telezettség alóli men tesítéshez a fel mentés alap jául szol gáló ok irat fény má so la tát a je lentkezési lap hoz csa tolni kell.
Elsősegélynyújtási ismeretek
Az isko la vezető a tan tárgy fog lal ko zá sain való részvétel alól mentesíti azo kat a ta nuló kat, akik az alább fel so rolt képe sítések va la‐
melyikével ren

del keznek.
Orvos tudo má nyi egye

temen szerzett or vosi, fog or vosi, gyógy szerészi,
az ál lat or vos- tudo má nyi egyetemen szerzett ál lat or vosi,
védő női,
di eteti

kusi,
mentő tiszti,
gyógy tor nász,
egészségügyi szak ok ta tói,
dip lo más ápo lói ok levél (ké pe sítés).
Mentesülnek to vábbá a köz egészségügyi felügyelői fő isko lai sza kon végzettek, az egészségügyi szak kö zép isko lát (szak iskolát)
végzettek, és minden olyan ta nuló, aki
1969. július 1- je és 1983. de cem ber 31- e kö zött “D” ka tegó riára vezetői engedélyt, vagy “tro libusz” ka tegó riára járművezetői en‐
gedélyt;
1984. ja nuár 1- je után: bár mely jár műka tegó riára vezetői engedélyt, “tro libusz” ka tegóriára jár művezetői engedélyt, “Mezőgaz da‐
sági von tató”, “Se géd mo to ros ke rékpár”, “Lassú jármű” ka tegó riá ban köz úti jár művezetői jo go sultsá got szer zett.
Megjegyzések
A vizsga kö telezettség alóli men tesítéshez a fel mentés alap jául szol gáló ok irat fény má so la tát a je lentkezési lap hoz csa tolni kell.